1470-490

മാംസ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളുന്നത് തോട്ടിലേക്ക് ; കൃഷി ചെയ്യാനാകാതെ കർഷകർ,

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 34,108,996Deaths: 452,651