1470-490

ഖത്തറിലേക് ഉടൻ ആവശ്യം ഉണ്ട്.

രു ഇന്ത്യൻ കുക്കിനെയും 2 പൊറോട്ട മേക്കർ, വെയിറ്റർ, ക്ലീനിങ് ലേബർ എന്നിവരെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട് .

ഖത്തറിലെ ഒരു റെസ്റോറന്റിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ്‌ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ കുക്കിനെയും 2 പൊറോട്ട മേക്കർ, വെയിറ്റർ, ക്ലീനിങ് ലേബർ എന്നിവരെ ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട് . താല്പര്യം ഉള്ളവർ ബന്ധപെടുക 974989324

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 34,175,468Deaths: 454,269