1470-490

റേഷൻ വിതരണം.

ഡിസംബറിൽ റേഷൻ കടകൾ വഴി എഎവൈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കാർഡിന് 30 കി. ഗ്രാം അരിയും 5 കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.

മലപ്പുറം:ഡിസംബറിൽ റേഷൻ കടകൾ വഴി എഎവൈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കാർഡിന് 30 കി. ഗ്രാം അരിയും 5 കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര 21 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാർഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 4 കി. ഗ്രാം അരിയും ഒരു കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും കി.ഗ്രാമിന് രണ്ടു രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. പൊതുവിഭാഗം സബ്‌സിഡി കാർഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 2 കി. ഗ്രാം അരി വീതം കിലോഗ്രാമിന് 4 രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് കാർഡിന് 2 കി.ഗ്രാം മുതൽ 3 കി. ഗ്രാം വരെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആട്ട കി.ഗ്രാമിന് 17 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. പൊതുവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കാർഡിന് 7 കി. ഗ്രാം അരി കി. ഗ്രാമിന് 10.90 രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് കാർഡിന് 2 കി. ഗ്രാം മുതൽ 3 കി. ഗ്രാം വരെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആട്ട കി.ഗ്രാമിന് 17 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. പൊതുവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാർഡുടമകൾക്ക് ഡിസംബറിൽ മണ്ണെണ്ണ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കിയുളള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈദ്യൂതീകരിച്ച റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്ക് മണ്ണെണ്ണ കാർഡിന് അരലിറ്റർ വീതവും വൈദ്യൂതീകരിക്കാത്ത റേഷൻ കാർഡുമടകൾക്ക് 4 ലിറ്റർ വീതവും ലിറ്ററിന് 39 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 34,656,822Deaths: 473,952