1470-490

ആവശ്യമുണ്ട്,

കുറ്റിപ്പുറം:ഓഫ്സെറ്റ് പ്രസ്സിലേക്ക്  മിനി ഓഫ് സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ്, സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ് വർക്കുകൾ അറിയാവുന്ന ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 8111956771

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 34,656,822Deaths: 473,952