1470-490

ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതല്‍

സംസ്ഥാനത്തെ 53.04 ലക്ഷംപേര്‍ക്ക് മെയ്, ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ, ക്ഷേമനിധി പെന്‍ഷനുകളുടെ വിതരണം ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങും. കുറഞ്ഞത് 3600 രൂപവീതം ലഭിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം: ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ ഇത്തവണയും ഓണത്തിനുമുമ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 53.04 ലക്ഷംപേര്‍ക്ക് മെയ്, ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ, ക്ഷേമനിധി പെന്‍ഷനുകളുടെ വിതരണം ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങും. കുറഞ്ഞത് 3600 രൂപവീതം ലഭിക്കും.
ഇതിനാവശ്യമായ 1941.17 കോടിരൂപ ധനവകുപ്പ് ഉടന്‍ അനുവദിക്കും. സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍വഴി പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം 24ന് ആരംഭിക്കും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 29 മുതല്‍ പെന്‍ഷന്‍തുക എത്തും. ക്ഷേമനിധി പെന്‍ഷന്‍ വിതരണവും അന്നുതന്നെ ആരംഭിക്കും. കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി വഴിയാണ് പണം ലഭ്യമാക്കുക. 53,04,092 പേര്‍ക്കാണ് പെന്‍ഷന്‍ അര്‍ഹത. 46,47, 616 പേര്‍ക്കാണ് സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍.

ഇതില്‍ 24,27,716 പേര്‍ക്കുള്ള 892.89 കോടിരൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുവഴി നല്‍കും. 22,19,900 പേര്‍ക്ക് 823.58 കോടിരൂപ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍വഴി നേരിട്ട് വീടുകളില്‍ എത്തിക്കും.

സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായം ഉപയോഗിച്ച് പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കുന്ന ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകളില്‍ 16 മേഖലയില്‍പ്പെട്ട

Comments are closed.