1470-490

ആചാരങ്ങൾ ആനകളെ മെരുക്കുമ്പോൾ

പരിണാമത്തിൽ നിരവധി മാറ്റത്തിന് വിധേയമായ പല ജീവികളുണ്ട്. മുട്ടൻ പണികിട്ടിയത് നമ്മുടെ കരിവീരന്മാർക്കാണ്. ആചാരങ്ങൾ ആനകളെ മെരുക്കുമ്പോൾ

പരിണാമത്തിൽ നിരവധി മാറ്റത്തിന് വിധേയമായ പല ജീവികളുണ്ട്. മുട്ടൻ പണികിട്ടിയത് നമ്മുടെ കരിവീരന്മാർക്കാണ്.

ആചാരങ്ങൾ ആനകളെ മെരുക്കുമ്പോൾ

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 37,618,271Deaths: 486,761